Frimureri i Danmark

Indhold
  Add a header to begin generating the table of contents

  Spørger man en tilfældig person på gaden, hvad Den Danske Frimurerorden er, vil det ikke være ualmindeligt, hvis øjnene hos den adspurgte begynder at flakke. En af grundene er formentlig, at den generelle viden om Frimurerorden og frimureri i Danmark er meget begrænset. På flere områder er viden om dette emne omgivet af myter og fordomme.

  Man ved ikke hvornår frimureri opstod, men det står fast, at det har relation til de gamle operative håndværkerlaug. De operative frimurere var med til at bygge kirker og katedraler rundt om i Europa i det 13. og 14. århundrede.

  I Danmark opstod det spekulative frimureri og Frimurerorden i 1743. Desværre er der relativt begrænset materiale tilgængeligt, som fortæller om det tidlige frimureri her i landet.

  I bogen ”Frimureri i Danmark – afvikling eller udvikling” skrevet af Bent Okholm får læseren viden om, hvad frimureri er, men også hvad det ikke er. Ligeledes kortlægges det regulære og anerkendte frimureri i Danmark, herunder nogle få frimurersystemer af de mange, der findes i verden.

  Verdensfrimureriet – det blå frimureri

  Verdensfrimureriet, der også kaldes det blå frimureri, er religionsfrit. Det er demokratisk opbygget, og som ordet indikerer, er det til stede på det meste af kloden. Verdensfrimureriet, betegnes på engelsk ”the Craft”. ”The Craft” blev formelt etableret i 1717 i London. I dag har det over seks millioner medlemmer.

  Det svenske system – det kristne frimureri

  Det svenske system blev formelt etableret i Sverige i begyndelsen af det 19. århundrede. Det anvendes kun i Sverige, Norge, Danmark, på Island samt i Nordtyskland. Systemet udelukker alle mænd, som mangler en dåbsattest (betragtes som ikke kristne). Det har omkring 50.000 medlemmer. Endnu er størstedelen af de danske frimurere medlem af Den Danske Frimurerorden, som anvender det svenske system.

  Historien om frimureri i Danmark

  For at kunne forstå dansk frimureri, og den måde det er organiseret på, skal man have viden om den magt, der ligger bag. Ligeledes giver historisk indsigt svar på, hvad der har været med til at forme dansk frimureri i nyere tid.

  Den Danske Frimurerorden er og har i manges øjne altid været indbegrebet af frimureri i Danmark siden dets etablering i 1743. Gennem de første hundrede år bragte man på skift forskellige systemer i anvendelse. Pudsigt nok valgte kong Frederik VII i midten af det 19. århundrede, at indføre det enevældige og kristne svenske frimurersystem. På tidspunktet var han stormester for Den Danske Frimurerorden. Omkring samme tidspunkt indførtes Grundloven i landet. Med Grundloven af 1849 tog samfundet de første skridt i retning af demokrati og religionsfrihed. Indenfor frimureri gik man den anden vej og Frimurerorden indførte et autokratisk system bundet til én religion – Kristendommen.

  En kristen Frimurerorden og et humanitært frimureri

  Frem til 1949 kom stormesteren for den førende frimurerorganisation i Danmark fra de royale rækker, og medlemskredsen bestod af landets elite.

  I begyndelsen af det 20. århundrede ønskede almindelige borgere også at deltage i Frimureri. Det førte til etablering af en række humanitære loger der ikke var afhængige af en religion. De fleste af disse loger blev senere knyttet til systemer, som repræsenterer det blå frimureri.

  Dansk frimureri, som det praktiseres af Den Danske Frimurerorden, adskiller sig på væsentlige punkter fra det blå frimureri på den måde, det er organiseret. Trods forbud mod politisk og religiøs indblanding, har disse to emner haft en dybtgående indflydelse på situationen i Danmark.

  Bent Okholms bog, ”Frimureri i Danmark – afvikling eller udvikling” afdækker, hvordan dette hænger sammen, og hvorfor det er gået galt.

  Den Danske Frimurerorden

  Den Danske Frimurerorden er en kristen ridderorden, der har været den dominerende og kendte organisation indenfor frimureri i Danmark. Der åbnes kun adgang for mænd, som bekender sig til den kristne tro. I Danmark har Frimurerordenen 5-6.000 medlemmer. Den Danske Frimurerorden har en autokratisk styreform (enevælde), hvilket betyder, at magten befinder sig hos én enkelt person, stormesteren. Gennem de seneste årtier har en række beslutninger påvist meget væsentlige svagheder ved denne styreform i et samfund, der ellers bygger på demokratiske værdier.

  Hovedsædet for Den Danske Frimurerorden, også kendt som Stamhuset, er en imponerende og monumental bygning opført til formålet og indviet i 1927. Bygningen ligger på Blegdamsvej i København og har mere end 300 særligt indrettede rum, fordelt på flere etager over og under jorden. Bygningen blev indviet af den daværende stormester Kong Christian 10. Bygningen hører en tid og bygningskunst til, som er svær at finde magen til i dag. Det vil formentlig også grænse til det umulige at rejse nødvendig kapital, hvis man ville genopføre noget lignende.

  Når Frimurerordenen vælger stormester, sker det på en lignende måde, som når Paven bliver valgt. Et mindre råd, riddere og kommandører udpeget af tidligere og nuværende stormestre træder sammen og vælger den følgende stormester.

  De kristne værdier i Den danske Frimurerordenen

  I det svenske system lægges vægt på det kristne element inden for elleve grader. Heraf er ti grader tilgængelige for almindelige medlemmer. Den ellevte grad er tilegnet Riddere og Kommandører, som de pågældende bliver særlig udvalgt og inviteret til.

  Af Frimurerordenens hjemmeside (www.ddfo.dk) fremgår det, at værdigrundlaget er baseret på fire søjler: Tavshed, forsigtighed, mådehold og barmhjertighed.

  Den Danske Frimurerorden ønsker ikke at andre frimureriske organisationer på dansk jord finder fodfæste og bliver repræsenteret blandt internationale storloger. Ingen over og ingen ved siden af! Den Danske Frimurerorden vil ikke afgive den magt og enevælde, som hører en svunden tid til og som de ikke har krav på. Frimurerordenens stormester har gennem tiden anvendt mange ressourcer på at fastholde den historiske magt i et ændret frimurerpolitiske landskab.

  Det blå frimureri - en religionsfri og demokratisk frimurerorden

  Det blå frimureri spænder globalt. Der er religionsfrihed og demokrati, på samme måde som vi har det i vores samfund. Det eneste krav, der stilles i den forbindelse, er, at man tror på et Højeste Væsen. Det har mere end seks millioner medlemmer over hele verden.

  Dets værdier er baseret på broderlig kærlighed, hjælp og sandhed.

  Det blå frimureri arbejder i tre grader med tillæg af en afsluttende grad. Ude i verden kan den enkelte selv vælge at fortsætte sin frimureriske vej via såkaldte højgrader eller sidegrader i andre systemer. Det er ikke muligt i Danmark, fordi Den Danske Frimurerorden blokerer for andre systemers tilstedeværelse. Den Danske Frimurerorden ønsker monopol på alt frimureri i Danmark.

  Frimurerloger indenfor et system i et land er samlet under en storloge. Den enkelte storloges ledelse og rådgivende organer vælges i det blå frimureri på demokratisk vis. Det sker med faste intervaller og på et møde, der svarer til en almindelig generalforsamling.

  Den Danske Frimurerordens splittelse af det blå frimureri

  Det blå frimureri er i Danmark repræsenteret ved tre organisationer, hvoraf de to indgik overenskomst med Frimurerordenen i 1957 og 1960. De ønskede at opnå besøgsret til andre anerkendte loger i indland og udland. Imidlertid fortolkes ordlyden i den indgåede overenskomst forskelligt, idet det blå frimureri fastholder deres selvstændighed, medens Frimurerordenen betragter det blå frimureri som underkastet den kristne ridderorden.

  Med dette har Den Danske Frimurerorden været kilden til flere splittelser af det blå frimureri. I forbindelse med den seneste splittelse i 2007 blev resultatet at en tredje organisation for det blå frimureri blev etableret. Det blev til en storloge der er helt selvstændig og uafhængig af den kristne ridderorden.

  Findes der andre systemer af Frimureri i Danmark?

  Den Danske Frimurerorden ønsker at bevare monopol på alt frimureri i landet. Det betyder, at de ikke tillader andre frimurersystemer i Danmark. Derfor finder vi ikke den variation af forskellige regulære frimureriske systemer her, som findes i mange andre lande.

  Et historisk opgør i Den Danske Frimurerorden

  Den måde frimureri er organiseret på i Danmark ses ingen andre steder i verden.

  Ser man på udviklingen over de seneste 100 år, så har der hele tiden ligget konflikter i luften, fordi den kristne ridderorden vil bestemme over det blå frimureri. Gennem de seneste 40 år er disse konflikter blevet intensiveret. På et tidspunkt blev en udlænding introduceret i det blå frimureri. Den pågældende blev et stort aktiv for den regulære frimureriske udvikling. Men senere kom han i fokus med avisoverskrifter herhjemme og i udlandet. Det viste sig han ikke var den, han udgav sig for. I en artikel i The Telegraph kunne man læse om “Den mystiske hr. Larsen”: MI5-spion, terrorist eller Walter Mitty-fantast?”

  Tilstedeværelsen af denne person i det blå frimureri gjorde, at Frimurerordenen fik mulighed for at gennemføre en vendetta mod specifikke personer i ledelsen af det blå frimureri. Frimurerordenens formål med dette var at få den falske frimurer udstødt. Men den skjulte dagsorden viste sig at være en konsolidering af det kristne frimureris magtposition i Danmark.

  Frimurerordenens magt i nyere tid

  Betragtes de frimureriske organisationer i nyere tid, kan det konstateres, at Den Danske Frimurerorden har tiltvunget sig en magt og arbejdet på en måde, som befinder sig langt fra de frimureriske idealer. De seneste kristne stormestre har med alle midler, endda ved lovbrud, splittet deres konkurrenter. De forsøger at undertrykke alle loger – også dem der anvender helt andre systemer end det svenske, hvilket er imod grundlæggende frimureriske regler.

  Når man ser tilbage, er det ejendommelige, at de kristne frimurere i Danmark og Norge har haft held med at undertrykke det blå frimureri. Dette sker helt uden interesse fra det internationale frimurersamfund og repræsentationen af det globalt arbejdende blå frimureri samt som nævnt i kontrast til de frimureriske regelsæt.

  Står Frimureri i Danmark over for afvikling eller udvikling?

  I avisartikler har man kunnet følge den ene stormester efter den anden ekskludere medlemmer. De har været uenige med Frimurerordenens stormester. Med den seneste periodes udvikling er det naturligt at rejse spørgsmålet om, hvorvidt frimureri i Danmark, som vi kender det, og som det har været til stede de sidste 273 år, står over for afvikling eller udvikling. Det sætter Bent Okholm fokus på i sin bog ”Frimureri i Danmark – afvikling eller udvikling”.

  Har du lyst til at læse mere om Frimureri i Danmark?

  Er du blevet nysgerrig på frimureri? Ønsker du at vide mere om hvad frimureri er, hvad Frimurerordenen og det blå frimureri står for? Her på siden kan du købe bogen ”Frimureri i Danmark – afvikling eller udvikling” af Bent Okholm, som fortæller om dansk frimureris historie, værdier, holdninger og relationer til det omgivende samfund. Til sidst sætter bogen fokus på spørgsmålet om, hvorvidt frimureri i Danmark er ved at nå sin ende.

  Scroll til toppen